Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti MartinErat Hockey Academy s.r.o.

 

 

1. Vymezení pojmů 

Tyto všeobecné obchodní podmínky  jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník společností MartinErat Hockey Academy s.r.o., IČ: 08239363. se sídlem Třebíč, Na Kopcích 388, PSČ  674 01 ( dále jen „ organizátor“)

Zákonný zástupce dítěte, nebo též objednatel, je zletilá, plně svéprávná osoba zastupující účastníka z důvodu jeho nesvéprávnosti na základě zákonného zastoupení. Zákonný zástupce je solidárně odpovědný za nároky vůči účastníkovi, kterého zastupuje. Účastníkem se rozumí osoba mladší 18 let bez plné svéprávnosti, která se účastní nebo se má zúčastnit hokejového campu. Není-li uvedeno jinak, nebo nevyplývá-li z povahy něco jiného, jedná účastník prostřednictvím svého zákonného zástupce. 

 

Hokejovým kempem SKATING SKILLS se rozumí několikadenní soubor tematických treninků, zaměřený na zlepšení bruslařské techniky

 

2. Předmět obchodních podmínek

Tyto smluvní podmínky organizátora upravují v souladu s ustanovením §1751 odst. 1 zákona č.89/2012 Sb., vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě smluvního vztahu, uzavřeného mezi organizátorem a objednatelem, jehož předmětem je účast účastníka na hokejovém campu, pořádaném organizátorem.

Práva a povinnosti mezi organizátorem a objednatelem, vzniklé ze smluvního vztahu uvedeného výše se řídí těmito obchodními podmínkami.

 

3. Objednání, prohlášení objednatele, podmínky účasti na campu

 

 

Objednávka musí být zaslána na základě registrace přes rezervační systém na webových stránkách www.me10.com/web/ Jiné způsoby objednání (telefonicky, emailem) nejsou akceptovány. 

 

Objednatel vyplněním a odesláním závazné objednávky potvrzuje, že se seznámil a souhlasí se všemi níže uvedenými podmínkami pro účast na campech, výukových lekcích, které pořádá organizátor

 

Jedná se zejména  o tyto podmínky:

  • Každý přihlášený účastník musí mít lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti účastníka, prohlášení zákonných zástupců o bezinfekčnosti, platné úrazové pojištění Potvrzení je nutné, avšak nemusí jej objednatel předkládat ani posílat.
  • V případě onemocnění, nebo zranění v průběhu konání campu, zajistí zákonný zástupce hráče jeho odvoz z místa konání campu na své náklady
  • Zákonní zástupci jsou si plně vědomi odpovědnosti za přihlášeného účastníka po celou dobu campu
  • Organizátor campu organizuje a řídí pouze výukovou část na ledě a suchu, součástí campu není ani strava, ani ubytování a je plně v kompetenci rodičů, vyjma případu, kdy je přímo u konkrétního campu uvedeno, že strava je zajištěna a v jakém rozsahu

 

  • Organizátor si vyhrazuje právo účastníky, kteří se opakovaně provinili proti pravidlům  campu vyloučit

 

Objednatel odpovídá za zdravotní stav účastníka při nástupu na camp. Campu se nesmí účastnit účastník nemocný nebo infekčně ohrozit zdravotní stav ostatních účastníků. Objednatel je povinen předem oznámit speciální režim, který vyžaduje zdravotní stav účastníka, pokud má účastník nějaká omezení.

Doporučujeme v případě jakýchkoliv zdravotního omezení, nebo chronických nemocí účastníka, dodání co nejpodrobnějších informací.

Pokud organizátorovi vzniknou náklady za převoz k ošetření, za ošetření poskytnuté třetí stranou nebo zdravotnickým zařízením nebo vzniklé v souvislosti s hospitalizací účastníka či obdobné náklady, vzniklé v důsledku chování účastníka v rozporu s podmínkami campu, je účastník/objednatel povinen uhradit organizátorovi vzniklou škodu.

 

4. Základní povinnosti organizátora

Organizátor zajišťuje program campu v podobě hokejového tréninku. Organizátor nezajišťuje jiné plnění a služby, než které vyplývají z programu campu, těchto podmínek a smlouvy.

5. Objednávka účastníka na camp

 

Objednávka musí být zaslána na základě registrace přes rezervační systém na webových stránkách www.me10.com/web/ Jiné způsoby objednání (telefonicky, emailem) nejsou akceptovány. 

 

U konkrétního campu je vždy uveden program a jaké služby jsou v něm obsaženy.

 

Potvrzením o provedení objednávky organizátorem dochází k uzavření smluvního vztahu mezi organizátorem a účastníkem zastoupeným zákonným zástupcem.

 

6. Cena campu a platební podmínky

 

Cena campu musí být uhrazena do 3 dnů od učiněný závazné objednávky, a to na účet organizátora v ČSOB a.s., č.ú 288917001 / 0300, v případě neuhrazený ceny v campu v tomto termínu, dochází ke stornování objednávky.

 

7. Změna podmínek campu

V závažných důvodech může organizátor změnit termín, místo, případně camp zrušit. Pokud účastník zastoupený zákonným zástupcem se změnou nesouhlasí, má právo od smlouvy odstoupit ve lhůtě 5-ti dnů od sdělení organizátorem o změně některých podmínek campu. Nesouhlas se změnou podmínek ze strany účastníka zastoupeného zákonným zástupcem s nimi musí být vyjádřeny písemně nebo emailem. Uhrazené části ceny campu se organizátor zavazuje vrátit objednateli v plné výši (bez účtování stornovacích poplatků) nebo při částečném plnění poměrně.

8. Zrušení smluvního vztahu organizátorem

Organizátor může zrušit smluvní vztah s objednatelem před zahájením campu či v jeho průběhu v následujících případech.

a) organizátor si vyhrazuje právo vyloučit účastníka z dalšího průběhu campu z důvodu hrubého kázeňského přestupku. V tom případě je organizátor povinen o této skutečnosti ihned informovat zákonné zástupce, organizátor není povinen vracet žádnou zbývající finanční částku.

 

b) účastník nesplňuje zdravotní, fyzické či psychické požadavky pro účast na campu

 

c) v případě nenadálých okolností, které vznikly bez zavinění organizátora a znemožňují pokračování konání campu (tedy v důsledku tzv. Vyšší moci).

 

d) v případě nenaplnění minimálního počtu účastníků na campu

 

e) v případě, že se účastník nezúčastní celého campu a na camp vůbec nenastoupí nebo zruší účast až po zahájení, nemá objednatel/účastník nárok na vrácení zaplacené částky ani jinou finanční kompenzaci.

 

 

9. Odvoz účastníka

 

 Dovoz a odvoz účastníka na camp a z campu musí být zajištěn zákonným zástupcem/objednatelem. 

 

10. Odstoupení od smlouvy, zrušení objednávky

 

Odhlášení účastníka, který závazně objednal účast na campu, musí být provedeno písemně. Při stornování účasti přihlášeného účastníka, kdy odhlášení nebylo provedeno minimálně 14 dnů před konáním je storno poplatek ve výši 50% z ceny kempu.

V případě, že si odhlášený účastník najde za sebe náhradníka a ten se campu zúčastní, nebude účtován žádný storno poplatek

 

 

11. Ochrana osobních údajů

Organizátor zpracovává následující údaje objednatele a účastníka: jméno, příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo, adresu bydliště, a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), a to za účelem umožnění poskytování služeb a dále za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 5 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Výše uvedené zpracování je umožněno na základě

• čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, a 
• čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení – je-li to nezbytné pro účely oprávněných zájmů organizátora.

Na e-mailovou adresu objednatele zasílána obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej zákazník neodmítne. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobných služeb a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem – zasláním e-mailu na adresu … nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.

Organizátor jako správce osobních údajů prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě. Výjimku představují zpracovatelé nebo třetí strany, kterými jsou

  • poskytovatel webhostingu, společnost McRAI s.r.o.
  • poradci spolupracující s organizátorem na základě smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb souvisejících se službami dle těchto obchodních podmínek
    • případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době organizátor nevyužívá.

Objednatel bere na vědomí, že podle Nařízení má právo:

• požadovat po organizátorovi informaci, jaké jeho osobní údaje zpracovává,
• vyžádat si u organizátora přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
• vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu organizátora,
• požadovat po organizátorovi výmaz těchto osobních údajů – výmaz organizátor provede, pokud tento výmaz nebude v rozporu s obecně závaznými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy organizátora
• požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
• na účinnou soudní ochranu, pokud má objednatel za to, že jeho práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s Nařízením,
• v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na organizátora nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

12. Závěrečná ustanovení

Odesláním závazné objednávky  na camp bere zákonný zástupce účastníka na vědomí a souhlasí s těmito smluvními podmínkami. Zákonný zástupce účastníka stvrzuje objednávkou, že těmto podmínkám rozumí a v plném rozsahu je respektuje.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 20.06.2019